Działania i projekty
   Galeria
   Kontakt
   Linki
   NGU
      Statut
         Statut cz.2
         Statut cz.3
      Nabór na rok 2010/2011
   O nas





KSIĘGA GOŚCI
[ zobacz księgę | dopisz do księgi ]


 

Statut

Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione

w Tomaszowie Lubelskim

Podstawa prawna:

1.        Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 z 1996r.,poz. 329 z późn. zm.)

2.        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowego statutu przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624)

3.        Karta Nauczyciela

4.        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych (Dz. U. Z 2007 roku Nr 83, poz. 562 – tekst jednolity z późn. zm.)

Rozdział I

NAZWA SZKOŁY

§ 1

Ust. 1.Nazwa szkoły:

1.        Gimnazjum nosi nazwę: Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione w Tomaszowie Lubelskim zwane dalej szkołą.

2.        Gimnazjum działa na podstawie wpisu do rejestru.

3.        Siedziba Gimnazjum mieści się w budynku Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich, ul. Kopernika 4, 22 -600 Tomaszów Lubelski.

Ust. 2. Imię Gimnazjum nadaje osoba prowadząca na wniosek rady pedagogicznej.

Ust. 3. Nazwa Gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu: Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione w Tomaszowie Lubelskim.

Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 2.

Ust.1. Statut Niepublicznego Gimnazjum Uzawodowionego w Tomaszowie Lubelskim określa w szczególności:

1. Cele i zadania szkoły:

a.        Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty,  podstawie programowej kształcenia ogólnego, przepisach wykonawczych oraz ,,Programie Wychowawczym”  i „Programie Profilaktycznym”, dostosowane do potrzeb rozwojowych  uczniów oraz potrzeb lokalnego środowiska.

b.        Program Wychowawczy, jak i Program Profilaktyczny ukierunkowane są na:

o        wychowanie patriotyczne,

o        budzenie szacunku dla rodziny,

o        edukację prozdrowotną,

o        wychowanie do życia w społeczeństwie,

o        Dekalog, jako podstawowy wzór moralny i kanon człowieczeństwa,

o        wychowanie kulturowe powiązane z tradycjami regionalnymi,

o        integrację europejską,

o        zadania profilaktyczne,

o        bezpieczeństwo na drodze i w szkole.

c.        Plan wychowawcy klasowego powinien być spójny z Programem Wychowawczym Gimnazjum, jak i Programem Profilaktycznym oraz powinien uwzględniać specyficzne zadania, wynikające z potrzeb uczniów i rodziców.

d.        Treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz zadań wychowawcy klasowego.

e.        Głównymi realizatorami tych programów są nauczyciele i wychowawcy, nawiązujący ścisłą współpracę z rodzicami.

 

2. Sposoby realizacji zadań szkoły:

a.        Gimnazjum realizuje zadania poprzez szkolny zestaw programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Programy zawierają:

o        szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania,

o        materiał nauczania związany z celami edukacyjnymi,

o        procedury osiągania celów,

o        opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich oceny.

Plan realizacji programów z poszczególnych przedmiotów nauczyciele opracowują w oparciu o podstawy ustalone przez MEN oraz dopuszczone do użytku szkolnego programy nauczania.

o        Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i  eksperymentalnej, zatwierdzone przez właściwe organa zgodnie z aktualnymi przepisami.

o        Programy nauczania są wybrane w ramach szkolnego zestawu programu nauczania, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną odrębnymi przepisami.

o        Szkolny program nauczania obejmuje jeden etap edukacyjny dla każdego oddziału.

o        Program nauczania dla danego oddziału dobiera nauczyciel prowadzący te zajęcia, uwzględniając możliwości uczniów i wyposażenie szkoły.

o        Szkolny program nauczania zawiera programy wybrane z wykazu programów dopuszczonych do użytku przez ministra oświaty oraz programy autorskie, dotyczące realizacji ścieżek edukacyjnych.

o        Gimnazjum może prowadzić oddziały według programów autorskich opracowanych przez nauczycieli i zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły. Jeśli wprowadzony nowy program będzie pociągał za sobą dodatkowe skutki finansowe, dyrektor wprowadzi go w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

o        Szkolny zestaw programu nauczania dopuszcza  do użytku  dyrektor gimnazjum  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

b.        Szkoła w szczególności:

o        wspiera rozwój intelektualny, psychiczny, fizyczny i zdrowotny ucznia.

o        stara się kształcić wolę ucznia i zaspakajać jego potrzebę przeżywania sukcesów.

o        dąży do kształtowania środowiska sprzyjającego uczeniu się, rozwija motywację uczniów, jako jedną  z najważniejszych sił ukierunkowujących ich działania.

o        stara się przygotować uczniów do życia w rodzinie.

o        przygotowuje uczniów do życia we współczesnym świecie przyrody i techniki.

o        zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i podczas zajęć poza terenem szkoły,  w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę.

o        sprawuje funkcje opiekuńcze wobec każdego ucznia i w razie potrzeby wybiera właściwy rodzaj pomocy.

o        umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.

o        kształci umiejętności samodzielnej pracy ucznia

o        promuje zdrowy tryb życia uczniów

c.        Szkoła zapewnia warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole poprzez:

o        prawidłowo opracowany tygodniowy rozkład zajęć, z zachowaniem zasad higieny pracy,

o        pełną opiekę w czasie trwania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych (opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia z konkretną klasą lub grupą),

o        pełnienie dyżurów nauczycieli  podczas przerw międzylekcyjnych (opiekę sprawuje nauczyciel dyżurny, zgodnie z harmonogramem opracowanym na dany rok szkolny),

o        szczególną opiekę podczas wycieczek szkolnych (opiekę sprawują wyznaczeni nauczyciele).

 

3. Zadania zespołów nauczycielskich o których mowa w § 10.

4. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.

a.        W szkole obowiązują zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, zgodne z obowiązującymi przepisami, ustalonymi w rozporządzeniu MEN, odnoszącymi się do szkół publicznych – gimnazjum tworzy zasady oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

b.        Szczegółowy system oceniania określają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

c.        Regulamin WZO ustala w szczególności:

o        skalę ocen i sposób formułowania ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych,

o        skalę i tryb ustalania oraz sposób formułowania śródrocznej oceny z zachowania,

o        termin i formę informowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych,

o        tryb poprawiania ocen niedostateczych, śródrocznych na warunkach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu,

o        tryb poprawiania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej,

o        podział roku szkolnego na dwa semestry,

o        tryb i formę egzaminów poprawkowych,

o        tryb i formę egzaminów klasyfikacyjnych.

d.        Za ocenę z przedmiotu odpowiada nauczyciel przedmiotu.

e.        Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt regulaminu, o którym mowa w podpunkcie b) oraz projekty zmian regulaminu.

f.         Regulamin WZO uchwala Rada Pedagogiczna.

5. Organizacja oddziałów przysposabiających do pracy.

1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.
2. Dyrektor gimnazjum, po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pacy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
3. W oddziałach przysposabiających do pracy, kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.

Gimnazjum prowadzi klasy integracyjne.

6. Organizacja zajęć dodatkowych.

Szkoła realizuje wytyczone cele i zadania poprzez zajęcia:

a.        obowiązkowe edukacyjne,

b.        wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne, rewalidacyjne  i organizowane dla uczniów mających trudności w nauce, dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi a także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

c.        integracyjne i terapeutyczne,

d.        z psychologiem,

e.        nadobowiązkowe koła zainteresowań,

f.         nauczanie indywidualne dla uczniów zakwalifikowanych do tej formy nauczania w drodze orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

g.        nauczanie tokiem indywidualnym dla uczniów przejawiających szczególne uzdolnienia w danym przedmiocie,

h.        wycieczki klasowe i międzyklasowe,

i.         uroczystości szkolne i klasowe.

7. Formy opieki i pomocy uczniom.

Szkoła otacza opieką i służy pomocą uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna.

a.        W oparciu o wywiad rodzinny wychowawca klasy informuje rodziców o możliwości korzystania z pomocy  Ośrodka Pomocy Społecznej.

b.        Wychowawca klasy ma obowiązek powiadomić dyrektora o problemach rodzinnych ucznia.

c.        Wychowawca klasy wnioskuje do Rady Rodziców i sponsorów o pomoc materialną dla ucznia w formie :

o        bezpłatnych obiadów i podręczników

o        dofinansowania do wycieczek

o        zakupu niezbędnej odzieży.

d.        Każdy nauczyciel ma obowiązek, jeśli zachodzi taka potrzeba, powiadomić dyrektora o sytuacjach patologicznych w rodzinie ucznia, które niekorzystnie wpływają na jego zachowanie i postawę.

e.        Dyrektor szkoły w oparciu o opinię psychologa, pedagoga szkolnego i Rady Pedagogicznej podejmuje działania zapobiegawcze, ewentualnie kieruje sprawy do odpowiednich organów lub instytucji.

8. Zasady organizowania pomocy pedagogiczno – psychologicznej.

a.        Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim.

b.        Uczniowie, którzy mają trudności w nauce są kierowani do PPP na wniosek nauczyciela i za zgodą rodziców. Wnioskodawcą może być także rodzic.

c.        Z opinią PPP powinni być zapoznani wszyscy nauczyciele badanego dziecka.

d.        Psycholodzy i pedagodzy uczestniczą w opracowaniu programów terapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów oraz rodziców.

9. Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami).

a.        Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

b.        Wychowawcy organizują zebrania klasowe rodziców w celu przekazania informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych oraz uzgodnienia spraw dotyczących całej klasy.

c.        Wychowawca klasy zapoznaje Rodziców z regulaminem WSO, w celu poznania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania  uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

d.        Wychowawcy klas i nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są  do systematycznego informowania rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu, z zachowaniem przepisów dotyczących ocen niedostatecznych na semestr i koniec roku.

e.        Wychowawcy klas, wspólnie z rodzicami uczniów danej klasy, opracowują plan współpracy na dany rok szkolny , który między innymi uwzględnia: wycieczki klasowe, wyjścia do teatru, kina, zagospodarowanie sali lekcyjnej, propozycje zajęć pozalekcyjnych.

f.         Na terenie szkoły działają ,,trójki klasowe rodziców”, które współdziałają w ramach Rady Rodziców.

g.        W szkole działa Rada Rodziców, reprezentująca wszystkich rodziców.

h.        Rodzice mają prawo na terenie szkoły do:
uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka.

i.         Rodzice mają obowiązek zgłaszania się do szkoły na wezwanie wychowawcy, nauczyciela uczącego lub dyrektora, w sprawie dotyczącej ich dzieci, uczestniczenia w organizowanych stałych spotkaniach, w celu wymiany informacji  oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

j.         Stałe spotkania z rodzicami organizowane są co najmniej dwa razy na okres. Umożliwiają one spotkanie z dyrektorem oraz indywidualnie z każdym nauczycielem.

k.        Dyrektor opracowuje harmonogram zebrań ogólnych, zebrań klasowych oraz Dni Otwartych gimnazjum.

10. Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunków kształcenia.

Gimnazjum prowadzi doradztwo realizowane w ramach pracy wychowawczej.

Ust.2. Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyczny.

1.Program Wychowawczy Gimnazjum oraz Program Profilaktyczny uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział III

ORGANY SZKOŁY

§ 3.

Ust. 1.

1.Organami szkoły są:

a.        Dyrektor Gimnazjum

b.        Rada Pedagogiczna

c.        Samorząd Uczniowski

d.        Rada Rodziców

2. Zasady współdziałania organów szkoły:

a.        autonomiczne działanie i podejmowanie decyzji w ramach kompetencji,

b.        w sprawach konfliktowych pomiędzy organami szkoły decyzje podejmuje i rozstrzyga dyrektor, jeżeli nie jest on stroną w konflikcie,

c.        w przypadku gdy dyrektor uczestniczy w sporze, konflikt rozstrzygany jest przez organ prowadzący lub nadzorujący,

d.        organy są zobowiązane do współdziałania, wzajemnego informowania się o podjętych działaniach,

e.        organy szkoły deklarują kierowanie się w swojej działalności wolą i nadrzędnym interesem, jakim jest dobro szkoły,

f.         przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego są zapraszani na posiedzenia Rady Pedagogicznej w ramach potrzeb,

g.        organem koordynującym tę współpracę jest dyrektor gimnazjum.

Kompetencje dyrektora szkoły.

1. Dyrektor gimnazjum zwany dalej dyrektorem jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2. Dyrektor w szczególności:

a.        kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

b.        realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ich kompetencji i stanowiące, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym zaś niezgodne wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

c.        zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami,

d.        przyznaje nagrody zgodnie z regulaminem nagród za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela,

e.        wymierza kary pracownikom gimnazjum,

f.         dysponuje środkami finansowymi,

g.        opracowuje arkusz organizacyjny gimnazjum,

h.        dba o powierzone mienie,

i.         wydaje polecenia służbowe,

j.         dokonuje oceny pracy nauczycieli,

k.        powołuje swoich pełnomocników,

l.         realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela (załącznik nr 4),

m.      kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą oraz przeprowadzenie egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego,

n.        reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,

o.        współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim,

p.        rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,

q.        przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

r.         podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

s.         prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

t.         zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowując procedury dotyczące zachowania podczas zagrożenia zdrowia i życia uczniów i pracowników szkoły.

 Kompetencje Rady Pedagogicznej.

1.        Rada Pedagogiczna Niepublicznego Gimnazjum Uzawodowionego w Tomaszowie Lubelskim, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.        W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.

3.        Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

4.        Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

5.        Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń Rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

6.        Rada Pedagogiczna w szczególności:

a. zatwierdza plan pracy gimnazjum,

            b. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

            c. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

            d. podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do 

                zawodu

             e. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

             f. występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego  o odwołanie z

                 funkcji dyrektora,

             g. opiniuje organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy podział    

                 godzin,

              h. opiniuje projekt planu finansowego,

              i. opiniuje propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału stałych prac i

                 zajęć,

              j. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych

wyróżnień,

              k. wykonuje zadania przewidziane dla Rady Szkoły zgodnie z art.52 ust.2 ustawy o

                 systemie oświaty,

l. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów,

ł. uchwala zmiany w statucie szkoły.

     Kompetencje Samorządu Uczniowskiego.

    1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który wybierają wszyscy uczniowie   gimnazjum    

    2. Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, działa w oparciu o własny regulamin –

        „Regulamin Samorządu Uczniowskiego”.

    3. Uprawnienia Samorządu określa Ustawa o systemie oświaty oraz niniejszy Statut.

    4. Projekt Regulaminu opracowuje zespół powołany przez ogólne zebranie uczniów, który

        przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

    5.Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu

       równym, tajnym i powszechnym.

    6.Regulamin określa zasady wybierania i działania organów Samorządu, cele i zadania oraz     

       formy działalności Samorządu.

    7.Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej lub dyrektorowi gimnazjum wnioski i

        opinie we wszystkich podstawowych sprawach dotyczących uczniów, w szczególności     

        dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

     8. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

     9. Samorząd w szczególności:

         a. reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

            oceniania, klasyfikowania i promowania

            form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności.

         b. przedstawia  Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi gimnazjum wnioski, i opinie w    

              zakresie przestrzegania podstawowych praw i obowiązków uczniów, takich jak:            

             prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią celem i stawianymi

               wymaganiami,           

             prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

             prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie własnych     

             proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania   

               własnych zainteresowań,

             prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

             prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz

                rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

               prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

               prawo do występowania we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.

10. Szczegółowe prawa ucznia podaje § 12 ust.1 niniejszego statutu.

   Kompetencje Rady Rodziców.

       W szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów gimnazjum:

1. Zasady tworzenia Rady Rodziców ustala ogół rodziców uczniów gimnazjum.

2. Rada Rodziców działa w oparciu o własny „Regulamin Rady Rodziców”. Regulamin

   uchwalany jest przez ogół rodziców i nie może być sprzeczny ze Statutem gimnazjum.

3. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców, w tym ustala:

               a. kadencję,

               b. tryb powołania i odwoływania Rady Rodziców,

               c. organy Rady Rodziców,

               d. sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji, a także tryb  podejmowania uchwał,

               e. zasady wydatkowania funduszy.

4.Rada Rodziców w szczególności:

              a. występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami,

                 dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum,

              b. udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,

              c. działa na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej,

             d. pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,

              e. współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich      wypoczynku.

Rozdział IV

ORGANIZACJA GIMNAZJUM.

§4

Ust.1.

1.        Organem prowadzącym szkołę jest osoba fizyczna.

2.        Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelskie Kuratorium Oświaty .

3.        Gimnazjum Uzawodowione  jest szkołą na prawach szkoły publicznej, przeznaczoną dla młodzieży w wieku od 13 do 16 lat, opartą na podbudowie programowej sześcioletniej szkoły podstawowej.

4.        Cykl kształcenia zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania trwa trzy lata.

5.        Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej każdego typu.

§5

Ust.1.Liczba uczniów w oddziałach klasowych.

1.        Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.

2.        Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 15.

3.        Oddział można dzielić na grupy na  zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem pkt.2.

4.        Podział na grupy jest przewidziany na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 20. uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

5.        Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów

6.        Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal, pomieszczeń dydaktycznych.

7.        W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 20 uczniów lub mniej niż 26 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt.2, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Ust.2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym.

Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 22 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów posiadających stosowne orzeczenia z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Liczba ta, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego może być mniejsza od ustalonej.

§ 6

Ust.1.Zajęcia dydaktyczne.

1.        Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.        Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.        W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą trwać od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

4.        Przypadki, o których mowa w pkt. 3, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

5.        Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć np.: zajęcia  wyrównawcze, rewalidacyjne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

 

§ 7

Ust. 1. Biblioteka szkolna.

1.        Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, wspierania doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.        Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice.

3.        Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb jej użytkowników.

4.        Wyposażenie biblioteki stanowią odpowiednie meble biblioteczne oraz urządzenie komputerowe, które umożliwiają:

a.        bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów,

b.        zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno - informacyjnego, umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań,

c.        gromadzenie materiałów do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (druki, dokumenty dźwiękowe, wizualne, audiowizualne, elektroniczne), które służą wypełnianiu zadań biblioteki.

5.        Do zadań biblioteki należą:

a.        gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,

b.        obsługa użytkowników poprzez udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

c.        tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

d.        zaspokajania zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

e.        przysposobienia uczniów do samokszałcenia, działania na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych rodzajów mediów, źródeł informacji, bibliotek,

f.         rozbudzenia i rozwijania indywidualnych  zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

g.        organizowanie różnorodnych działań, rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną,

h.        pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych, gromadzonych w szkole,

i.         podejmowania, zgodnie  z obowiązującymi w szkole przepisami i planami nauczania, różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania.

6.        Do zadań bibliotekarza należy:

a.        opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,

b.        prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,

c.        określenie godzin wypożyczania książek, przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed po lekcjach,

d.        organizowanie konkursów czytelniczych,

e.        przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,

f.         współpraca z nauczycielami gimnazjum,

g.        zakup i oprawa książek,

h.        współpraca z nauczycielami w realizacji ścieżki edukacyjnej "Edukacja czytelnicza i medialna".

Ust.2. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki.

Szczegółowe zasady korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej oraz zasady współpracy z użytkownikami oraz innymi bibliotekami określa Regulamin Biblioteki Szkolnej.

Rozdział V

ORGANIZACJA NAUCZANIA

§ 8.

Ust.1.

1.        Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora, w oparciu o szkolny plan nauczania.

2.        W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym liczbę stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych obowiązkowych oraz zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3.        W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym. Zmiany wymagają zgody organu prowadzącego.

4.        Projekt arkusza organizacyjnego opracowuje dyrektor w terminie do 30 kwietnia, a organ prowadzący zatwierdza go do 30 maja danego roku.

5.        Organizację stałych , obowiązkowych  i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i  wychowawczych określa tygodniowy  rozkład zajęć, ustalony przez  dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

6.        Przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego określają również terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich.

 
ADMINISTRATOR: SŁAWOMIR ZDYBEK i NORBERT PANKIEWICZ
Kreator Stron www