Działania i projekty
   Galeria
   Kontakt
   Linki
   NGU
   O nas
      Cel organizacji
      Misja
      Statut
      Władze stowarzyszenia

KSIĘGA GOŚCI
[ zobacz księgę | dopisz do księgi ]


 

Głównymi celami  stowarzyszenia są :

 

1.Wspieranie aktywności społecznej obywateli;

2.Promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz politykami;

3.Integrowanie organizacji pozarządowych;

4.Wspieranie działalności zespołów ludowych;

5.Przyczynianie się do tworzenia tożsamości środowiskowej organizacji pozarządowych;

6.Pomoc w wymianie informacji ,wiedzy, doświadczeń między organizacjami;

7.Działanie na rzecz propagowania rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży;

8.Pomoc społeczna, w tym działalność dobroczynna i charytatywno- opiekuńcza;

9.Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, i kulturowej;

10.Działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

11.Budowa i wspieranie systemu kształcenia zawodowego młodzieży, zmiany kwalifikacji zawodowych oraz wspieranie działalności Ochotniczych Hufców Pracy;

12.Rozwój przedsiębiorczości, pośrednictwo pracy , promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy;

13.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

14.Ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działalność na rzecz ekologii i ochrony  środowiska;

15.Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

16.Promocja i organizacja wolontariatu;

17.Ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działalność  na rzecz rozwoju demokracji;

18.Działalność na rzecz integracji europejskiej;

19. Działalność na rzecz integrowania środowisk na terenie swego działania;

20.Organizowanie imprez kulturalnych;

21.Prowadzenie ośrodków dydaktyczno – wychowawczych;

22.Prowadzenie szkół.

 

 
ADMINISTRATOR: SŁAWOMIR ZDYBEK i NORBERT PANKIEWICZ
Kreator Stron www