Działania i projekty
   Galeria
   Kontakt
   Linki
   NGU
   O nas
      Cel organizacji
      Misja
      Statut
      Władze stowarzyszenia

KSIĘGA GOŚCI
[ zobacz księgę | dopisz do księgi ]


 

STATUT

Stowarzyszenia „Nowe Miasto”

 

ROZDZIAŁ I

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Nowe Miasto” zwane dalej stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy

 z dnia 07.04.1989r.– Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z póź. zm.), oraz niniejszego statutu.

 

                                                  § 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Bełżec.

 

                                                   § 3

1.      Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

2.      Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3.      Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

                                                    § 4

Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

 

                                                     § 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

                                                      § 6

Stowarzyszenie realizując swe cele opiera się na pracy społecznej członków, przewiduje się jednak możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla potrzeb prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

 

                                                    § 7

Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać osoby nie będące jego członkami – wolontariusze. Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.

 

                                                      § 8

Stowarzyszenie używa godła i pieczęci. Wzór godła i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

 

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

1.      wspieranie aktywności społecznej obywateli;

2.      promowanie współdziałania z Samorządem Terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz politykami;

3.      integrowanie organizacji pozarządowych;

4.      wspieranie działalności zespołów ludowych;

5.      przyczynianie się do tworzenia tożsamości środowiskowej organizacji pozarządowych;

6.      pomoc w wymianie informacji, wiedzy, doświadczeń między organizacjami;

7.      działanie na rzecz propagowania rozwoju intelektualnego dzieci

      i młodzieży;

8.      pomoc społeczna, w tym działalność dobroczynna i charytatywno-opiekuńcza;

9.      podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

10. działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

11. budowa i wspieranie systemu kształcenia zawodowego młodzieży, zmiany kwalifikacji zawodowych oraz wspieranie działalności Ochotniczych Hufców Pracy;

12. rozwój przedsiębiorczości, pośrednictwo pracy, promocja zatrudnienia

     i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz

     zagrożonych zwolnieniem z pracy;

13. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie

      patologiom społecznym;

14. ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska;

15. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

16. promocja i organizacja wolontariatu;

17. ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działalność na   

      rzecz rozwoju demokracji;

18. działalność na rzecz integracji europejskiej;

19. działalność na rzecz integrowania środowisk na terenie swego działania;

20. organizowanie imprez kulturalnych;

21. prowadzenie ośrodków dydaktyczno-wychowawczych;

22. prowadzenie szkół.

 

 

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1.      współdziałanie z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi

      o podobnym profilu działania oraz z Samorządem Terytorialnym,

      sektorem państwowym, gospodarczym i politykami;

2.      wspieranie i propagowanie inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw społecznych;

3.      prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej;

4.      podnoszenie poziomu wiedzy wśród społeczeństwa;

5.      organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz pozyskiwanie środków finansowych na ich organizację i wspieranie;

6.      prowadzenie klubu wolontariatu;

7.      propagowanie idei ochrony środowiska i wynikających z niej korzyści;

8.      samodzielna realizacja wdrożeń wynikających z przedmiotu zainteresowania Stowarzyszenia, jak również zagospodarowywanie niewykorzystanych obiektów;

 

 

§ 11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

§12

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

1.      Działalność wydawnicza (sekcja D 22.1)

2.      Działalność poligraficzna (sekcja D 22.2)

3.      Reprodukcja zapisanych nośników informacji (sekcja D 22.3)

4.      Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi       i motocyklami (sekcja G 51)

5.      Handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych

      i motocykli: naprawa artykułów użytku osobistego i domowego

      (sekcja HG 52)

6.      Hotele i restauracje (sekcja H 55)

7.      Pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (sekcja J 65)

8.      Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym                         i z ubezpieczeniami (sekcja J 67)

9.      Obsługa nieruchomości (sekcja K 70)

10. Informatyka (sekcja K 72)

11. Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej        (sekcja K 74)

12. Edukacja (sekcja L 80)

13. Działalność organizacji członkowskich, gdzieindziej niesklasyfikowana    (sekcja 0 91)

14. Działalność związana z kulturą rekreacją i sportem (sekcja 0 92)

15. Pozostała działalność usługowa (sekcja 0 93)

16. Wykonywanie instalacji budowlanych (sekcja F 45.3)

17. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (sekcja F45.4)

  

§ 13

Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów, może powoływać inne organizacje       w granicach prawem dozwolonych.

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 14

1.      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.      Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

·        członków zwyczajnych

·        członków honorowych

·        członków wspierających

3.      Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 

§ 15

1.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją od dwóch członków Stowarzyszenia.

2.      Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła ambitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

3.      Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

§ 16

1.      Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

2.      Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

 

§ 17

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:

a)      przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,

b)     dbać o jego dobre imię,

c)     popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

d)     przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu,

e)     regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia,

f)      brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia,

2. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,                      

    a w szczególności:

a)      przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,

b)     może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,

c)     korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

d)     korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

3.      Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa przewidziane w § 17 pkt 1 i pkt 2 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz regularnego opłacania składki i ponoszenia innych opłat, których

      wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 18

1.      Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

a)      rezygnację pisemną złożoną Zarządowi

b)     wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały:

·        za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia

·        za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia

·        za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia (trzy kolejne nieobecności na Walnym Zgromadzeniu członków)

·        za nieuregulowanie składek członkowskich przez trzy okresy składkowe

·        z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu

c)     śmierć członka

2.      Od uchwały Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków  w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem                       o możliwościach odwołania się.

 

 

ROZDZIAL IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1.      Walne Zgromadzenie Członków

2.      Zarząd

3.      Komisja Rewizyjna.

 

§ 20

1.      Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów.

2.      Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda. Zgromadzeni mogą postanowić o głosowaniu tajnym.

3.      Kadencja pierwszego Zarządu Stowarzyszenia trwać będzie 1 rok.

4.      W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład można uzupełnić z kandydatów nie wybranych w wyborach wg kolejności uzyskanych głosów. Możliwe jest również uzupełnienie składów osobowych władz wybieralnych przez Walne Zgromadzenie Członków. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

§ 21

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są      w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić,           że głosowanie jest tajne.

 

 

Walne Zgromadzenie Członków

 

§ 22

1.      Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

b)     z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi                        i zaproszeni goście

3.      O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed planowanym termin Walnego Zgromadzenia Członków, w sposób zwyczajowo przyjęty. Proponowany porządek może być zmieniony w trakcie Walnego Zgromadzenia.

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a)      uchwalanie statutu i programu działania Stowarzyszenia,

b)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)     uchwalanie regulaminu pracy władz Stowarzyszenia,

d)     wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

e)     udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f)      uchwalanie zmian statutu,

g)     powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych organizacji,

h)     ustalanie wysokości składek członkowskich,

i)       podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku,

j)       nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,

k)     rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,

l)       rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

m)   podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§ 24

1.      Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje w/g ustalonego regulaminu. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń, co do terminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia, w przypadku złożenia zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków.

2.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:

a)      na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej

b)     z inicjatywy Zarządu

c)     na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

3.      Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 2, pkt. b i c, Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

 

Zarząd

 

§ 25

1.      Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.

2.      Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym: Prezesa, dwóch Wiceprezesów           i Skarbnika.

3.      Do zakresu działań Zarządu należy:

a)      realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

b)     kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

c)     zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

d)     określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

e)     ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,

f)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

g)     podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków,

h)     prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

i)       wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

j)       składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

k)     wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zgromadzeniu Członków.

4.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

5.      W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

6.      Posiedzeniami i praca Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.

7.      Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej trzech jego członków. Uchwały zapadają zwykła większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 26

1.      Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym: Przewodniczącego      i Sekretarza.

3.      Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrola bieżącej pracy Zarządu,

b)     składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków

      w sprawie absolutorium dla Zarządu,

c)     występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

d)     kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia,

e)     składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

 

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 27

1.      Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie     z obowiązującymi przepisami.

3.      Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 28

1.      Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw         i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa i Jednego z członków Zarządu.

2.      Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis: jednego

      z członków Zarządu.

 

 

§ 29

1.      Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.

2.      Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3.      Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

 

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

 

§ 30

1.      Organem nadzorującym Stowarzyszenie jest Starosta Tomaszowski.

2.      Zmiany statutu mogą być dokonywane, jeżeli w Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczy co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia. Uchwała może zapaść większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.

3.      Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków, większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków  Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy „Prawa o Stowarzyszeniach”.

 

 
ADMINISTRATOR: SŁAWOMIR ZDYBEK i NORBERT PANKIEWICZ
Kreator Stron www